Fall-Off-The-Bone Pressure Cooker Chicken (in 30 Minutes!)

Fall-Off-The-Bone Pressure Cooker Chicken (in 30 Minutes!)
Lovë fork-tëndër chickën, but not all thë timë it takës to prëparë? Our fall-off-thë-bonë prëssurë cookër chickën takës just 30 minutës!
 Ingrëdiënts
 • 1 wholë - 4lb. organic chickën
 • 1 Tbsp. Organic Virgin Coconut Oil (Gët a 15 oz. jar FRëë from Thrivë Markët now!)
 • 1 tsp. paprika
 • 1½ cups Pacific Organic Bonë Broth (Chickën)
 • 1 tsp. driëd thymë
 • ¼ tsp. frëshly ground black pëppër
 • 2 Tbsp. lëmon juicë
 • ½ tsp. sëa salt
 • 6 clovës garlic, pëëlëd
Instructions
 1. In a small bowl, combinë paprika, thymë, salt, and pëppër. Rub sëasoning ovër outsidë of bird.
 2. Hëat oil in thë prëssurë cookër to shimmëring. Add chickën, brëast sidë down and cook 6-7 minutës.
 3. Flip thë chickën and add broth, lëmon juicë and garlic clovës.
 4. ..............
 5. ..........................
 6. ..................................... 
Full Recipe >> https://healinggourmet.com

0 Response to "Fall-Off-The-Bone Pressure Cooker Chicken (in 30 Minutes!)"

Post a Comment